Mehmed Eşref Efendi Hazretleri

Kırklareli

(d.1839 / ö.1953)

Son devir Osmanlı veli ve âlimlerindendir. 1255 (m.1839) yılında Lüle­burgaz'da doğmuştur. 1339 (m.1953) yılında aynı yerde vefat etti. Aslen Lofçalı bir aileden gelmektedir. Babası, Ali Kemal Efendi, âlim bir zat olup, Lüleburgaz'da Sokullu Mehmed Paşa Medresesi'nde yirmi yıl süre ile müder­rislik yapmıştır. Mehmed Eşref Efendi, ilk tahsilini babasından tamamladı. Babası Ali Kemal Efendi, hacca giderken 1855 yılında vefat etti. Mehmed Eşref Efendi, tahsilini tamamlamak için İstanbul'a geldi. 1872 yılında icazet aldı. Zamanın büyük âlim ve velisi Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri'nden tasavvuf dersleri alıp ondan da hilafet aldı. 1870 yılında Fatih Camii dersiamlığına tayin edildi. Giderek derecesi yükseltilerek Süleymaniye Medreseleri müderrisliğine getirildi. Yüksek sevi­yede çeşitli resmî görevlere getirildi ve verilen görevleri başarılı bir şekilde ye­rine getirdi. Halifenin irtibatını sağlamak ve din bilgilerini öğretmek için bir ara Çin'e gönderildi. Bundan dolayı "Çinli Hoca" diye de anılmıştır. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri'nin otuz yıl hizmetinde bulunmuştur. 1922 yılına kadar da huzur dersleri mukarrirliği yapmıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.