Burhaneddin Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1562)

Babasının adı Muhammed, dedesinin adı Hacı Hasan'dır. Eğridirli'dir. Soyu Şeyhülislam Berdei'ye dayanır. Anne tarafından soyu ise Muhammed b. Pir el-Humeydî Hazretleri'ne ulaşır. Dinî ilimleri tahsil ettikten sonra tahsilini ikmal için İstanbul'a gitti. Ora­dan birkaç günlüğüne Bursa'ya gittiğinde Zeyniyye Tarikatı şeyhlerinden Tosyalı Nasuh Efendi'ye intisap etti. Bir süre sonra dedesi Şeyh Muhammed Hazretleri vefat edince Eğridir'deki onun zaviyesine postnişin oldu. Orada bir taraftan tefsir, hadis, fıkıh gibi dinî ilimleri öğretirken, diğer taraftan çevresine manevî feyz dağıttı. 970 (m.1562) yılında vefat etti. Kendisine saygısızlık eden ve kalbini kı­ran kişilerin derhal öldüğüne dair kerametleri nakledilir.