HAŞİM MUSTAFA BABA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1782)

Celvetî tarikatı şeyhlerinin ariflerinden olup "İlâ Rabbihil Kerim" terki­binin delalet ettiği 1197 (m.1782) yılında vefat etmiştir. Kabri, Üsküdar'da İnâdiye mahallesinde babası ve mürşidi Yusuf Nizameddin Efendi Hazretleri'nin yaptırmış olduğu "Bandırmalızâde" Dergâhı’nda medfundur. Basılmamış “Ankay-ı Maşrık” adlı eseri ile basılmış olan Divan'ı ve ari­fane makaleleri vardır. Beyitlerinden bir örnek aşağıdadır:

Huzur-ı etkiyâ-ı mazhar-ı envar olandan sor.

Zuhr-ı evliyayı cami-i etvâr olandan sor.

Halifelerinden olup, Hicri 1220 yılında Girit adasının Kandiye şehrinde vefat eden Giritli Salcızâde Mustafa Efendi de mürşidinin meşrebinde şair şeyhlerdendir. Basılmamış divanı ve nesir halinde makaleleri vardır. Bunların bir nüshası, Bursalı Mehmed Tahir Ongun tarafından Hüdayî Dergâhı Kütüp­hanesi'ne hediye edilmiştir. Beyitleriniden bir başka örnek:

Şi'r-i erbâb-ı hakikat, başka bir reftardır.

Nutk-u ehlüllaha taan olmaz, selis olmazsa da.

Salacızâde halifelerinden Giritli Abdüllatif Efendi de irfan sahiplerinden bir zat olup, Aziz Muhammed Nesefî'nin Farsça risalelerini tercüme etmiştir. Türkçe "Vahdet-i Vücud" yazarı Halil İbrahim Efendi de Girit'te yetişen arif­lerdendir.

Yüce Allah cümlesinin sırlarını takdis buyursun.