FETHİ ABDÜLKERİM EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1694)

Abdülehad Nuri Efendi Hazretleri'nin halifelerinden bir zat olup, ulemadan Abdüllatif Karamanî'nin oğludur. Tahsil ve sülukünü İstanbul'da tamamlamıştır. Büyük Selâtin camilerinden bazılarında "Kürsî Şeyhliği" hiz­metini yerine getirmiştir. Vefatı: "Abdülkerim Efendi'ye cennet ola mahal" mısraının delaleti olan hicrî 1106 (m.1694) yılındadır. Tertip edilmiş Divan’ı, sülük ve mev'ızalarla ilgili risaleleri vardır. Bü­yük mürşid Abdülehad Nuri Efendi Hazretleri'nin türbesinin kıble tarafı­na defnolunmuştur.

İlahilerinden bir örnek aşağıdadır:

Gönül âyinesi olsun mücellâ,

Senin bir zerre-i aşkınla Mevlâ,

Görünsün sûret-i mânâ musaffa.

Gönül âyinesi olsun mücellâ.

Keder gitsin gönüllerden serapa,

Şilinsin şekl-i suğrâ ile kübrâ,

Visalin zevki olsun dilde peyda,

Gönül âyinesi olsun mücellâ.

Bu sırdan dilde mahzun oldu levhi,

Muhal oldu kemali üzre şerhi

Hele dîvâne oldu şimdi Fethî,

Gönül âyinesi olsun mücellâ.

Küçük oğlu Abdürrahim Münip Efendi de yanında yatmaktadır.