BÎVÜCÛDÎ MUHAMMED TALİP ÜSKÜDARİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1677)

Celvetî tarikatı büyüklerinden âlim bir zat olup, Divitçi Şeyh Mustafa Efendi'nin oğludur. Hicrî 1097 yılında vefat etmiş ve Şeyh Camii'nin avlusunda, babasının yanına defnedilmiştir. Eserleri:

Mev'ızadan "Mecâlis",

Tabirname,

Gülşen-i Esrar,

Kasîde-i Bur’e Şerhi (manzum),

Divan.

Eserlerinin tamamı basılmamıştır.