Arapkirli Ömer Baba Hazretleri

Erzurum

(d.? / ö.?)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan velilerdendir. Doğum ve vefat ta­rihleri bilinmemektedir. Yine büyük velilerden Terzi Baba diye bilinen Muhammed Vehbi Hayyat Erzincânî Hazretleri'nin talebelerindendir. Arap­kir'de insanlara irşad hizmetinde bulunması için Terzi Baba Hazretleri tarafın­dan görevlendirilmiştir. Terzi Baba, yüzlerce talebesiyle Anadolu'nun en ücra yerlerine kadar hizmet götüren, insanlara İslamiyet’in anlatılmasını ve İslam ahlakının yayılma­sını sağlayan büyük veli Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesidir. Arapkirli Ömer Baba önceleri çok zengindi ve bir paşanın kız kardeşi ile evliydi. Her şeyini İslam için harcadı. Kendisi fakir bir hale düştü. Geçimini sağlamak için çalıştırdığı bir değirmeni vardı. Değirmeni çalıştırdığı sıralarda, bir gün su kesik olduğundan değirmen taşı dönmedi. Buğday öğütmek iste­yenler çaresiz suyun gelmesini beklediler. Uzun zaman su gelmeyince buğday sahipleri: "Baba ekmek yok, çocuklar aç. Bize bir çare bul?" derler. Bunun üzerine Ömer Baba değirmenin koca taşının yanına yaklaşır. Allahü Teala'ya yalvarıp eliyle taşın dönmesini işaret ederek, taşa doğru üfürür. Koca taş onun kerametiyle birdenbire gürültülü bir sesle dönmeye başlar. Buğdayları öğütür. Bu ke­rameti karşısında yöre halkı onu sever, hürmet gösterir, sözlerini, sohbetlerini can kulağı ile dinlerler. Kövengli Hacı Ömer Hüdayi Baba, onun en meşhur talebesi ve halifesi­dir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.