AHMED AMİŞ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1807 / ö.1920)

Fatih Sultan Mehmed Han türbedarlarından ve Şa'baniyye tarikatının son devir şeyhlerindendir. Adı Ahmed Amiş olup, Türbedar veya Türbedar Ahmed Efendi adları ile de tanınır. 1222 (m.1807) yılında Tuna vilayetine bağlı Tırnova'da dünyaya geldi. 1338 (m.1920) yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri Fatih Camii yanındaki kabristandadır. İlk tahsilini doğum yeri olan Tırnova'da gören Ahmed Efendi, medrese tahsilini de yine orada tamamladı. On dört yaşında iken tasavvufa ilgi duymaya başladı. Önce intisap için Sadık Efendi'ye başvurdu. Sadık Efendi ona: "Yavrum! Sen şimdi git. Sonra seni soyu temiz birisi gelip bulacak ve irşad edecektir" dedi. Ahmed Amiş Efendi yine kendisini ilim tahsiline verdi ve derslerinde hayli ilerleme kaydetti. Yirmi yaşına geldiğinde Şa'baniyye tarikatının İbrahimiyye kolunda Tırnova'ya naib olarak gönderdiği Ömer Halvetiye intisap edip, talebe oldu. Aynı zatta sülukünu tamamlayan Ahmed Amiş Efendi 1846 yılında hilafet aldı. 1853 yılında Osmanlı-Rus yani Kırım Savaşı'na tabur imamı olarak katıldı, bu savaşta üstün başarı gösterdi. Gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'a geldi ise de tekrar Tırnova'ya döndü ve bir hamam kiralayıp onu işletmeye başladı. Bu arada sıbyan mektebinde ho­calık yaptı. Bir müddet sonra yine İstanbul'a döndü. Üsküdar semtinde bulunun dostları ile sohbetlerde bulundu. Tekrar Tırnova'ya dönüp, oradan Üsküp'e geçti. Üsküp'te Seyyid Muhammed Nuru'l-Arabî Hazretleri ile görüştü. Muhammed Nuru'l-Arabî Hazretleri'nden tekrar icazet aldı. 1877 yılında Tuna vilayetinin Osmanlıların elinden çıkması üzerine tekrar İstanbul'a geldi. Niğdeli Bekir Efendi'den Fatih Türbedarlığı'nı devraldı. Ondan sonra "Fatih Türbedarı" olarak anıldı. Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi Hazretlerinden Nakşibendiyye icazeti alan Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, tasavvufta mücadele değil, sohbet yolunu seçti. Kendisine tabi olanlardan İslamiyet’in emirlerine uyup yasaklarından kaçındıktan sonra, sadece sohbet ve muhabbet yolunu seçmelerini istedi. Çile ve riyazet yolunu tercih etmedi. Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, bu hususta şöyle diyor: "Mücahedatın, tasavvufi perhizlerin bir kısmını Kuşadalı kaldırmıştı. Ge­ri kalanını da ben kaldırdım." Müntesiplerine şu tavsiyelerde bulundu: "İstiğfar edin. Salâvat okuyun, Kur'an-ı Kerim okuyun. Her şeyi Kur'an'da bulursunuz." Ömrünün sonuna kadar, mensup olduğu Şa'baniyye yolunun şeyhliğini ve Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbedarlığını yürüten Ahmed Amiş Efendi'nin yakınları arasında, Bursalı Mehmed Tâhiri Efendi, Müderris Babanzâde Ahmed Naim Bey, Ahmed Avni Konuk, Hüseyin Avni Konukman, İsmail Fennî Ertuğrul, Abdülaziz Mecdî Tolon Efendi gibi kimseler yer aldı. 113 yaşında iken Damadı Ahmed Naim Bey'in İstanbul-Şehzadebaşı'ndaki evinde 9 Mayıs 1338 (m.1920) yılında vefat etti. Ahmed Amiş Efendi, kendisinden sonra yerine Kayserili Mehmed Tevfik Efendi'yi bırakmıştır. Abdülaziz Mecdi Tolon Efendi, Evrenoz de Süleyman Sami Bey onun halifeleridir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.