MUSTAFA MANEVÎ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1702)

Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. Karabaş Veli Hazretleri'nin oğlu ve aynı zamanda halifesidir. Babasından ve başka âlimlerden zahir ilimle­rini tahsil etti. Tasavvuf yolunda ise babasının yanında kemale erişti. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir.1102 (m.1690) yılında Sokullu Mehmed Paşa Dergâhı’na tayin edildi. Beş yıl boyunca burada halkı doğru yola çağırdı. Sonra Orduy-ı Hümayun’a tayin olundu. Orada vaaz ve nasihatlerine devam etti. 1114 (m.1702) yılında İstanbul'a vefat etti. Üsküdar'daki Nasuhî Dergâhı’nda bulunan kabrista­nında defnedildi. Mustafa Manevi Efendi Hazretleri, arif ve kâmil bir zat idi. Doğru bildi­ğini söylemekten asla çekinmezdi. Çok güzel şiirleri vardır. Muhyiddin-i İbn Arabî Hazretleri'nin Fususü'l-Hikem'ine şerh yazmıştır. Bir de tertip edilmiş Divan'ı vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.