KURT MUHAMMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

KURT MUHAMMED EFENDİ (MUHAMMED BİN ÖMER) HAZRETLERİ

(d.? / ö.1587)

Halvetiyye tarikatı büyüklerinden Sofyalı Bali Efendi Hazretleri'nin hali­felerinden, zahir ve bâtını düzenli bir kimse olup, Tatar Pazarcığı’ndandır. Alet ilimlerini ve yüksek dinî ilimleri tahsilden sonra, mürşidinin vasiyeti üzerine makamına geçmiş ve bundan sonra pirdaşı olan Nureddinzâde Hazretleri'nin vefatında, Kadırga’da, Sokullu Mehmed Paşa Dergâhı’nda makamına geçerek, taliplerinin irşadı ile zamanını geçirmiştir. Akrabalarını ziyaret için memleketine gittiği bir sırada, "Huld-i Aşiyan" terkibinin delaleti olan hicri 996 yılında vefat etti. Eserleri basılmamış olup aşağıdadır:

Mürşidü'l-Enam ilâ Dâri's-Selâm. (Bu eser, Şir'etü'l-İslâm adlı eserin şerhidir.)

Kâfiye Camisi Tercümesi,

Etvâr-ı Seb'a Risalesi,

Mülk Suresinin Tefsiri,

Tabirname,

Vikaye Tercümesi.

Müridlerine İmam-ı Gazali Hazretleri'nin eserlerinin mütalaasını tavsiye ederdi. Mürşidi Bali Efendi Hazretleri'nin bu zata teveccühünün, Nureddinzâde'ye olan teveccühünden fazla olduğu rivayet edilmiştir. Fıkıhtan "Bidâye"yi, "Tercümân-ı Bidâye" adıyla, Sarftan "Merahü'l-Ervah'ı da "Reyhânü'l-Ervah" adıyla tercüme etmiştir.

Yüce Allah sırlarını mukaddes ve mübarek eylesin.