Bahri Dede Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.?)

Edirne yakınlarında doğmuş, sülukünu tamamladıktan sonra Koğacı De­de zaviyesine postnişin olmuştur. Daha sonra Bursa-Muradiye tekkesine şeyh olarak tayin edilmiş, 974 (m. 1566) tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. Bursa'da, zaviyenin yanında defnolunmuştur. Kanunî Sultan Süleyman, Zigetvar seferine çıkarken, bin filori hediye göndererek, Bahri Dede'yi orduya katılması için davet etmiş, o padişahın gön­derdiği paraları bir yere gömerek sefere katılmıştır. Zigetvar kalesinin kuşatılması esnasında himmet etmiş ve fethin müyes­ser olacağını önceden haber vermiş, gerçekten de Bahri Dede'nin dediği gibi zafer neticelenmiştir. Sefer dönüşü paralan gömüldüğü yerden çıkarmış ve pa­dişaha geri vermiştir.