Abdurrahman Kuddûsî Efendi Hazretleri

Manisa

(d.? / ö.1699)

Abdülahad Nuri Efendi'nin halifelerinden âlim bir şeyhtir. Aslen Manisalıdır. Hicri 1080 (m.1699) yılında Manisa'da vefat etmiştir. Eserlerinin başlıcaları şunlardır:

Ta'likat alâ Tefsîri'l-Kâdî

Şerh-i Manzûme-i Şâhidî, (Tuhfetü'l-Mülûk)

Her iki eser de basılmıştır.