Muhammed Sinan Ümmî Efendi Hazretleri

Antalya

(h.1075 / m.1664)

Halvetiyye tarikatı Yiğitbaşı kolunun büyüklerinden arif bir zat olup, Elmalı'dandır. "Kutbü’l-Meânî" adında Türkçe nazımsız bir eseri ile tertiplen­miş divanı vardır. Divanı basılmıştır. Niyazi Mısrî divanında "Allah Allah dedi ve kıldı bakaya irtihal" beyti­nin delâlet ettiği hicrî 1075 (m. 1664) yılında Elmalı'da vefat etmiştir. Şiir kabiliyeti çok fazladır. Şiirlerinden (ilahîlerinden) bir örnek aşağıda­dır:

Dost illerinin menzili ki, âli göründü.

Dertlilere derman olan Elmalı göründü.

İlâhîlerinden bir başka örnek:

Uyaldan-aşkına anın, gerekmez gayn bürhan.

İrledün aşkına anın gerekmez gayri bürhanı.

Bugün meydan-ı aşk icre beni seyran eder ol dost,

Çün olmuşum ona seyran, gerekmez gayri seyranı.

Muradım anladım anın, beni derd ile yandırmak,

Anınçün geçmişim benden, gerekmez bana bin canı.

Kıyacak cana İsmail, ona gönderdi koç Allah,

Ben ettim canımı kurban, gerekmez gayri kurbanı.

Tecelliden, teselliden müberrâ olduğum anla,

Hayal-i aşka mihmanım, gerekmez gayri mihmanı.

Sinan Ümmî "Ene'l-Hak"kı görün, aşktan ayan eyler.

Ayana erişen gelsin, gerekmez gayri âyâne...

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.