Hani Baba Hazretleri

Ağrı

Bu zatın asıl adı Ahmed'dir. Han adlı bir köyde doğduğu için Hanı laka­bıyla anılmıştır. Bağdat'tan Musul'a, oradan da Doğu Anadolu'ya gelip yerleş­tiği söylenir. Doğubeyazıd medreselerinde müderrislik ve saray kâtipliği yapmıştır. İlmi ve yüksek ahlakıyla tanındığı kadar, mert, cömert ve cesur olmasıyla da meşhur olmuştur. Ahmed Hani Hazretleri'nin birbirinden değerli eserleri vardır.

Bunlar:

Akâid-i Molla Ahmed,

Siseben,

Sekerât-ı Mevt,

Mevlüd,

Memozin.

Ahmed Hani Hazretleri'nin birçok kerameti anlatılmaktadır. Bunlar içeri­sinde, görüştüğü kimselerin içinden geçenleri bilmesi meşhurdur. Kabri, Ağrı, Doğubeyazıd'da, İshak Paşa Sarayı'nm hemen arkasın­da olup, halen ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.