Zileli Abdurrahman Efendi Hazretleri

Kastamonu

(d.? / ö.1673)

On yedinci asır Anadolu erenlerindendir. Zileli olup, doğum tarihi ve ai­lesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Tahsil ve terbiyesini Zile'deki âlimlerden aldığı anlaşılmaktadır. Abdurrahman Efendi, daha sonra Kastamonu'ya gelerek, Şeyh Şa'ban-ı Veli Hazretleri'nin tekkesinde Mustafa Çelebi Efendi'den ders aldı. Daha sonra sülukünu tamamlayarak hilafet aldı. 1660 yılında, Şeyh Mustafa Çelebi Hazretleri'nin vefatı üzerine, Şa'ban-ı Veli Tekkesi'nde sekizinci şeyh olarak irşad makamına oturdu. Ağır başlı, vakar ve heybet sahibi, sakin bir zat idi. Edep ve hayâsı çok yüksekti. Sabah namazını evvel vaktinde kılar bu vakitten kuşluk vaktine kadar talebelerine ders verirdi. Abdurrahman Efendi, Şa'ban-ı Veli Tekkesi'nde on üç yıl insanlara doğ­ru yolu göstermeye çalıştı. 1673 yılı içinde vasiyetnamesini yazarak, Amas­ya'da bulunan ve orada halkı irşad etmekte olan Şeyh İbrahim Efendi'ye gön­derdi. Vasiyetname'de İbrahim Efendi'yi kendisinden sonra makamına postnişin olarak davet etmektedir. Şeyh Abdurrahman Efendi Hazretleri bu vasiyetnameyi İbrahim Efen­di'ye gönderdikten sonra 1083 (m.1673) yılının Şaban ayında vefat etti. Kastamonu'daki Şa'ban-ı Veli Hazretleri'nin türbesinde defnolundu.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.