Zeynelabidîn Kavseranî Hazretleri

Kayseri

(d.1349 / ö.1416)

Anadolu'da faaliyette bulunan büyük velilerden olup, 750 (m.1349) yı­lında Medine'de, Rasas mahallesinde doğmuştur. Babası Seyyid Ahmed Şemsüddin Efendi, annesi ise Seyyid İzzeddin Hasan Rifaî Hazretleri'nin kızı Sâdiye Hanım’dır. Nesebi ise 29ncu bâtında İmam-ı Ali'ye ulaşmaktadır. Doğum yerine nisbetle Medenî, yerleştiği Kayseri şehrine nisbetle de Kayserânî denildi. Hicri 817 yılında Kayseri'de vefat etti. Kabri, Bürhaneddin Tirmizi Hazretleri’nin türbesi içinde olup, ziyaret edilmek­tedir. Seyyid Zeynelabidin Efendi Hazretleri, küçük yaşta babasından ve Medine-i Münevvere'nin şöhretli âlimlerinden ilim tahsil etti. Birçok veliden feyiz alıp olgunlaştı. Babasının vefatı üzerine miladi 1397 yılında Kayseri’ye geldi. O sıralarda Sivas ve Kayseri dolaylarının beyi olan Kadı Bürhaneddin Ahmed Bey yeni vefat etmişti. Kayseri şehri de Osmanlı Türklerinin adil idaresi ile şereflenmişti. Kayseri halkı ve idarecileri, şehirlerine yeni gelen Allah Rasulü (s.a.v.)'nün bu mübarek torununa izzet ve ikramda bulundular. Zeynelabidin Hazretleri için bir dergâh ve bir ev inşa ettiler. Basra'dan gelip Kayseri'ye yerleşen Seyyid Bürhaneddin Ahmed Efendi'nin mübarek kızı Fatıma Hanım'la evlendi. Seyyit ve seyyideden oluşan bu mübarek aile için ellerinden gelen iyiliklerin tamamını yaptılar. Uzun boylu, buğday tenli ve güler yüzlü bir zat olan Seyyid Zeynelabidin Hazretleri, vefatına kadar insanlara Yüce Allah'ın emri ve yasaklarını öğret­mekten, Allah Rasulü'nün güzel ahlakını tatbik etmekten ve Selef-i Salihîn'in güzel yolunu gösterip yaymaktan bir an bile geri durmadı. Seyyid Zeynelabidin Hazretleri'nin, Seyyide Fatıma Hatun'dan, Ahmed, Musa ve Eyyub adlarında üç oğullan dünyaya geldi. Her üçü de babalarının yolunu takip ettiler. Yine her üçü de Kayseri'de yerleşip, orada vefat ettiler. Seyyid Zeynelabidin Efendi Hazretleri'nin menkıbelerinden bir bölümü âşıklarından Ahmed Remzi Dede tarafından "Mir’ât-ı Zeynelabidin" başlıklı uzun bir manzumede anlatılmaktadır. Sekiz kasideden meydana gelmiş olan bu kasidenin bazı kıtaları şöyledir:

Ehlüllahın hâline vakıf olan eshâb-ı din,

Feyz alıp fi'l-i hâl elde eder irfan ve yakın,

Arzulanan en üst menzile kavuşur şüphesiz,

Bende-i dergâh-ı ehlüllah olan merd-i güzîn.

Yüksek âlemlere ayak basar iclâl ile,

Âsitân-ı evliyaya eyleyen vaz-ı cebîn,

İsimlerini yâd eden elbet bulur feyz 'ü felah,

Zikreden evsâfını elbet olur gamdan emîn.

Ey Muhibbi-i Evliya! Ey teşne-i feyz-i Hûda!

Coşar deryay-ı rahmet zikredilse sâlihîn.

Gel, ziyâretgâhın olsun kabr-i Zeynelâbidîn,

"Hâzihî Cennât-ü Adnin Fedhulûhû Hâlidin."

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.