Yusuf Hakikî Baba Hazretleri

Aksaray

(d ? / ö.?)

Aksaray' da medfun bulunan velilerdendir. Halk arasında Somuncu Baba diye meşhur olan Hamid-i Veli Hazretle­ri'nin oğludur. Çocukluğundan itibaren babasının terbiyesi altında yetişip kemale eren Yusuf Hakikî Baba Hazretleri, Konya ve Aksaray medreselerinde okumuştur. Babasından sonra vefatına kadar Aksaray'da evinde şeyhlik yaptı. "Hakîkatnâme", "Muhabbetname" ve "Metâliul İman" adlı eserlerinin yanında tasavvuf edepleriyle ilgili bir eseri ve babasının "Şerh-i Hâdis-i Erbain" adlı eserine yazdığı haşiyesi olan Yusuf Hakikî Baba Hazretleri'nin türbesi, Aksaray'da, Şeyh Hamid mahallesindeki evin bahçesindedir. Yöre halkınca bol feyizli olduğu söylenen hazretin kabri halen ziyaretgâhtır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.