YÂVEDUD SULTAN HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Asıl adı, Abdülvedûd'dur. Buharalı'dır. İstanbul'un fethinde bulunmak üzere, Buhara velileri ile birlikte gelmiş ve Fatih'in ordusunda hizmet ederek, orduyla birlikte şehre girmiştir. "Yâ Vedûd" diyerek zikrettiğinden, bu mübarek kelime kendisine lakap olmuştur. Fetihten sonra bir müddet Ayasofya semtinde kaldığı, sonradan adına yaptırılan Ayvansaray'daki mescit ve tekkeye yerleşerek orada vefat ettiği sa­nılıyor. Türbesi ve camisi, IV. Mehmed'in kızı Hatice Sultan tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Hakkındaki rivayetlerden biri de İstanbul'un fethi sırasında şehit olduğu ve naaşının nakledilerek Ayvansaray'daki bu günkü yerine defnedildiği şeklin­dedir. Bu durum da şöyle anlatmaktadır: İstanbul’a girdikten sonra Fatih, Ayasofya çevresinde, yanında maiyyeti ve devrin âlim ve velileri ile dolaşırlarken, "Terler Direk" adlı yere gelince, üzerinde nurlar parıldayan beyaz bir vücudun kıbleye karşı yatmakta ve göğsünde sanki kırmızı mürekkeple yazılmış gibi, "Yâ Vedûd" ismi, ilk bakışta göze çarpmakta olduğunu görürler. Akşemseddin ve Şemseddin Sivasî (Kara Şemseddin) ve diğer yetmiş kadar veli şöyle derler: "Padişahımız! Allah'ın hikmetiyle İstanbul'un elli günde fethini yine Allah'tan dileyen ve bugün burada ruhunu teslim eden meczub zat işte budur." Gasledilmiş olarak bulunan naaş, veliler ve âlimler alayı ile bugünkü türbesinin bulunduğu yere getirilip defnedilmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.