Veliyyüddin Oğlu Hacı Bulam Efendi Hazretleri

Kayseri

(d.? / ö.?)

Kayseri velilerinden bir zat olup, on altıncı yüzyılda yaşamıştır. Zama­nında Mevlevi dergâhının önde gelenlerinden olan Veliyüddinoğlu Hacı Bulanı Hazretleri, ömrü boyunca İslamiyet'in emir ve yasaklarım insanlara anlatmaya çalışmıştır. Pek çok kimsenin dünya ve ahiret mutluluğuna ermesine vesile ol­du. Pek çok hayır müesseseleri yaptırdı. On altıncı yüzyılın sonlarına doğru ve­fat etti. Tekkeönü civarında "Eyüp Ağa Kapusu" denilen yerde defnedildi. Veliyüddinoğlu Hacı Bulam Hazretleri'nin vefatından bir müddet sonra dergâhı bakımsızlıktan harabe hale geldi. Yalnız Tekkeönü çarşısının ortasında bulunan cami ile otuz yedi parça dükkânı kaldı. Veliyüddinoğlu’nun türbesi daha sonraları zaman zaman tamir edildi. Kayseri Mutasarrıfı Mehmed Nâzım Paşa'nın gayretiyle vakıf gelirleri ve diğer eserleri ortaya çıkarıldı. Hacı Bulam Hazretleri'nin türbesi ve çevresinde bulu­nan şehitlerin kabirleri tamir ettirildi. Bu yerler zamanımızda halkın ziyaret yeri durumundadırlar.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.