Sûfi Muhammed Efendi Hazretleri (Sahaf)

Bursa

(d.? / ö.1737)

Niyazi Mısrî Hazretleri'nin baş halifelerinden olan âşık ve arif bir zattır. Bursalıdır. "İlahi celvegâh-ı şeyh-i suhûfî-yi cinan eyle mücevher" mısrasının delaleti olan hicri 1146 (m.1737) yılında Bursa'da vefat etmiş, Niyazi Mısrî Dergâhı’na defin edilmiştir. Eserleri:

Zeynü'l-A'yâd. Bu eser, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin "Çalabım bîr sar yaratmış iki cihan arasında" şiirinin şerhidir.

Şerh-i Gazel-i Eşrefzâde. Bu eser, Eşrefoğlu Rumî Hazretleri'nin "Te­cellî şevk-i dîdarın beni mesteyledi hayran" deyişinin şerhidir.

Şerh-i Gazel-i Niyazi-i Mısrî. Bu eser, "Müşkülüm var Hak dostları eylen küşad" deyişinin şerhidir.

Keşfü'r-Rümûz fi Halli'l-Künuz.

Manzume-i Mevaciyye. Bu eseri, ilahiler mecmuasıdır. Basılmamıştır.

Beyitlerinden bir örnek aşağıdadır:

Dilâ sen Mantıku't-Tayr'ı özü insan olandan sor.

Dilersen "Küntü Kenzen" remzini var kân olandan sor.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek eylesin.