SİNANÜDDİN YUSUF AMASİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1487 / ö.1578)

Anadolu'da yetişen âlim ve velilerdendir. Adı, Sinanüddin Yusuf b. Hüsameddin b. İlyas'tır. "Muhaşşî Sinan Efendi" diye de bilinir. Amasyalı ol­duğu için "Amasi" nisbesiyle de meşhur olmuştur. Babası, Şeyh Hüsameddin Efendi Halvetiyye yolunun büyüklerinden olup, Amasya'da medfun bulunan Şeyh Habib-i Karamânî Hazretleri'nin halifelerindendir. 893 (m.1487) yılında o zamanki Amasya sancağına, bugünkü Tokat iline bağlı Erbaa ilçesi Bidevi köyünde doğdu. 986 (m.1578) yılında İstanbul"a ve­fat etti. Kabri, kayınpederi Sarıgürz'ün yaptırdığı mescidin bahçesindedir. Sinanüddin Yusuf Efendi tahsiline Amasya'da başladı. Bursa'da devam etti. İstanbul'a gelerek icazete hak kazandı. 1522 yılında Gelibolu Saruca Paşa Medresesi müderrisliğine, 1524 yılında Edirne Taşlı Medresesi'ne müderris ol­du. 1531 yılında İstanbul Davut Paşa Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Birkaç medresede daha görevlendirildikten sonra 1539 yılında Halep kadılığına getirildi. Bu görevde iken Bağdat Beylerbeyi Üveys Paşa'nın teftişine memur edildi, Teftişten sonra Üveys Paşa bu görevden azledildi. Fakat Sinanüddin Yusuf Efendi Halep'e döndüğünde Üveys Paşa'ya Halep Beylerbeyliği veril­miş olduğunu gördü. Bundan sonra Bursa kadılığına tayin edildi. 1545 yılında Edirne, 1547 yılında İstanbul Kadılığına getirildi. Aynı yıl Anadolu kadıaskeri oldu. Sinanüddin Yusuf Efendi, daha birçok görev değişikliği gördükten sonra 1551 yılında hacca gitti. Dönüşte kendisini daha çok sohbetlere ve irşad hiz­metlerine verdi. 1578 yılında Fatih Camii'nde vaaz ederken hastalandı. Üç gün sonra da vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.