Seyyid Mahmud Çağırgan Hazretleri

Giresun

(d.1422 / ö.1518)

Horasan'dan Anadolu'ya gelip insanlara Yüce Allah'ın emir ve yasakla­rını anlatan velilerdendir. 1422–1518 yılları arasında yaşadığı ve 96 yaşında ve­fat ettiği tahmin edilmektedir. Yavuz Sultan Selim Han, Trabzon valiliği sırasında sık sık Seyyid Hamid Çağırgan Hazretleri'ni ziyaret edip sohbetlerine katılmış ve bu kıymetli veli için birçok yeri vakıf olarak bırakmıştır. Günümüzde de ziyaretçisi eksik olma­yan Seyyid Mahmud Çağırgan Hazretleri'nin kabri, Giresun-Alucra'ya bağlı Boyluca (Zun) köyünde bulunmaktadır. Seyyid Mahmud Çağırgan Hazretleri, "Evlâd-ı Rasül"den olup, Kerbela faciasından sonra Anadolu'ya hicret ederek, türlü işkence ve zulümlerden son­ra, bazı insaf sahiplerinin koruması ile önce Malatya'ya, oradan Van'a kadar muhacir olarak gitmişler, Anadolu'nun Müslüman Türkler tarafından fethi ile beraber Erzurum, Horasan, Gümüşhane dolaylarına yerleşmişlerdir. Çağırgan ailesinin, Alucra-Boyluca (Zun) köyüne miladî 1040 yılında yerleştiklerine dair arşivlerimizde belgeler mevcuttur. Bu aileye mahsus dergâh, medrese, cami, değirmen ve yaklaşık bin yıllık tarihi olan dergâh evi halen ayaktadır. Tahminen, Türkiye'de, geçmişten kalan en eski evlerden birisi olma özelliğini korumaktadır. Dergâh ve müştemilatının hizmetleri, Fatih Sultan Mehmed Han ve Ya­vuz Sultan Selim Han'larca yapılan vakıflar ve tanzim edilen vakfiyelerce hi­maye edilmiş ve bu himaye son Osmanlı padişahına kadar sürdürülmüştür. Fatih ve Yavuz zamanından kalma vakfiyelerin son paragrafı şöyledir: "Kutbu Arifin, Gavsü'l-Vâsılîn es-Seyyid eş-Şeyh Hazreti Mahmud-ı Çağırgan Hazretleri'ne, evladına, evladının evladına... ilâ nihâye vakfedilmiştir. Her kim bu vakfiyenin üzerinde tebdil ve tağyir edecek olursa Allah'ın, Rasulü'nün ve meleklerinin bedduasına uğrasın ve lanetlenmiş kişilerden ol­sun!"

Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun.