SEYYİD (BABA) CA'FER HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.807)

Ca'fer Hazretleri Medinelidir. Peygamber Efendimiz'in torunu, mazlum İmam Hüseyin’in torunlarındandır. Asıl adı Seyyid Ca'fer'dir. Ca'ferü'l-Ensârî, Baba Ca'fer-i Sâdık da denen bu muhterem zatı İstanbul halkı Baba Ca'fer ola­rak tanır. Baba Ca'fer Hazretleri hakkında Evliya Çelebi ve Ayvansaraylı Hafız Hüseyin Efendi'nin kitaplarında yeterli bilgiler bulunmaktadır. Devrinde ken­disini her hususta kabul ettirmiş muhterem bir zattır. Abbasi halifelerinden Ha­run Reşid zamanında İstanbul'a elçi olarak gönderilmiştir. Bu zattan başka bir de o devirde Maksud Baba adında bir zat elçi olarak gönderilmiş bulunmakta­dır. Evliya Çelebi'ye göre, İstanbul kralını fazlaca gazaplandırdığından, şim­di kabrinin bulunduğu zindana hapsedilmiş ve o üzüntü ile orada vefat etmiştir. Bununla da kralın öfkesi geçmediğinden, cenazesi aynı yerde hapsolunmak üzere oraya defnolunmuştur. (h.191,m.807) O sırada zindanda bekçi olarak bulunan kimse, Ca'fer Hazretleri'nin bazı kerametlerini görmüş ve Müslüman olmuş, Ali adını almıştır. Baba Ali diye bilinince, İstanbul kralı bundan haberdar olup, onu da şehit etmiş ve bu zat da Ca'fer Hazretleri'nin yanına defnolunmuştur. Ca'fer Hazretleri'nin arkadaşı Baba Maksud ise Bağdat'a geri dönmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Seyyid Ca'fer Hazretleri'nin türbesi, diğer türbeler gibi II. Sultan Mahmud tarafından tamir ettirilmiş, ondan sonra buraya: "Hazret-i Ca'fer Kapısı" yahut "Baba Ca'fer" denilmiştir. İki demir kanatlı kapısının üzerinde şu kitabe bulunmaktadır:

Gel ziyaret kıl, niyaz et, Ca'ferü'l-Ensâri,

Kıraat eyle üç İhlası dahi, Sure-i Feth-i,

Mübtelây-ı derd olanlar bi-avnillah olur hoş,

Bu Ab-ı Alî Baba'yı sakın etme ferâmuş,

Gerek ekdâr, gerek emraz ne denlû hüzn-i endîşe,

Eğer mü'min, eğer gayr-i alup bir katre âbından,

Nâ-muradı ber-murad eder eyle gûş,

Hasıl-ı câh-ı necaattan her kimi eylerse nûş.

(h.1250/m.1834)

Kabirlerinin bulunduğu yer, "Zindan Hanı" olarak bilinmekte ve halen bu yer ziyaretçiye kapalı tutulmaktadır. Türbenin bulunduğu Zindan Hanı içinde ve türbenin yanında bir kuyu bulunduğu, suyunun içildiği ve yanı başında bulunan Ali Baba'nın ziyaret edil­diği, birçok hastalıklar için şifaya vesile kılındıkları anlatılmaktadır. Bu yerin açık adresi şöyledir: Eminönü, Yemişiskelesi, Canbazhanı Sokak no:56/1. Zindan Hanı içinde.