Seyyid Ahmed-i Kebîr er-Rufâî Hazretleri

Samsun

(d.? / ö.?)

Anadolu'nun zenginliği olan büyük velilerdendir. Ruafiyye tarikatının temsilcisidir. Devrinin büyük bir rehberi olup, kabri Samsun Ladik'tedir. Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri, Rufaiyye tarikatının kurucusu Seyyid Ahmed Rufaî Hazretleri'nin torunlarından veya talebelerindendir. Yedi yaşında iken babası vefat etti. Dayısı Mansur Betaihî onu koruması altına aldı. Yakın ilgi gösterip devrin meşhur âlimlerinden ders aldırarak iyi bir tahsil yaptırdı. Yedi yaşında Kur’an-ı Kerim'i ezberledi. Hocalarından Abdülmelik Hamutî ona şöyle vasiyet etti: "Ey Ahmed! Başkalarına iltifat edip gezen hedefine varamaz ve gerçeğe eremez. Şüphelerden kurtulmayanın, dünya düşüncelerinin ve nefsinin arzuları peşinde olanın felaha, kurtuluşa kavuşması düşünülemez. Bir kimse kendi ku­surunu ve noksanını bilmiyorsa, onun bütün zamanı noksan geçer." Zamanında âlimlerin ve velilerin çok bulunduğu Vasıt şehrine gidip, da­yısı Ebubekir el-Ensârî'den ve Aliyyü'l-Kâri Vasıtî Hazretleri'nden ilim tahsil etti. Tasavvufta da yetişip yükseldi. Her hususta yetişip kâmil bir veli olduktan sonra insanlara İslamiyet'i anlatıp, öğretmek ve dinin emirlerine uymalarını sağlamak için irşad faaliyetlerine başladı. Bu maksatla önce Amasya'ya, daha sonra da Ladik'e gidip yerleşti. Yörede çok kıymetli irşad faaliyetlerinde bu­lundu. Günümüzde türbesi pek çok kimse tarafından ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.