Şeyh Halid-İ Gezeri Hazretleri

Şırnak

(d.? / ö.1839)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan Allah dostlarındandır. Cizre'de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1255 (m.1839) yılında vefat etti. Tür­besi, Şimas'ın Basret köyünün karşısındaki kabristanındadır. Tasavvufta, büyük velilerden Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin sohbetlerinden kemale erdi. İlim tahsiline Cizre'de başladı. Sonra Irak'ta Mevlana Halid Bağdadî Hazretleri'nden zahir ve bâtın ilimlerini tahsil etti. Aynı zattan icazet alıp, irşad için memleketine döndü. Bir müddet Cizre'de ilim ve irşad hizmetleriyle meşgul oldu. Sonra Buhtan Dağı köylerinden Basret'e gitti. O sırada Buhtan aşiretlerinden iki aşiret arasında büyük çatışma çıkmıştı. Bu kabileleri barıştırmaya gitti. Onları barıştırdı ve o yörede irşad hizmetlerin­de bulundu. Bu köyde bir cami ve bir de tekke yaptırıp, aynı köye yerleşti. Bulunduğu bölgede, ayrıca Siirt ve Mardin yörelerinde adı duyulup, pek çok insan sohbetine geldi. Devrin ve bölgenin meşayihi Molla Halil Siirdî de merkebine binip, onun bulunduğu Basret köyüne kadar gider, sohbetinde bulu­nurdu. Şeyh Halid-i Cezerî Hazretleri'nin en büyük kerameti, şer'i şerife tam uyması idi. Pek çok insanın saadete kavuşmasına vesile olmuştur. Tasavvufta yetiştirdiği talebelerinden iki zata halifelik vermiştir. Bunlardan biri Şeyh Hamid Mardinî'dir. Bu zat Mardin ve yöresinde irşad ile görevlendirildi. Diğer halifesi de Şeyh Salih Sübkî'dir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.