Şehâbeddin Ahmed Sivâsî Efendi Hazretleri

Aydın

(h.860 / m.1455)

Tefsir âlimlerinden ve Zeyniye tarikatı şeyhlerinin büyüklerinden bir zat olup Sivaslıdır. Alet ilimlerini ve yüksek dinî ilimleri memleketinin âlimlerinden tahsil ettikten sonra, tarikatın kurucusu Zeyneddin Hafi Hazretleri'nin hali­felerinden Muhammed Efendi adında bir zata intisap etti. Bir müddet sonra mürşidi ile birlikte, o tarihte ma'mur olan Ayastuğ'a hicret ve oranın beyi Aydınoğlu Muhammed Bey'den gördükleri hürmet üzerine burada yerleşerek ömrünün sonuna kadar tedris ve irşad ile meşgul oldular. İşte bu şekilde vakitlerini geçirirken mürşidinin vefat etmesi üzerine ora­da huzursuz olmaya başladı. Bundan birkaç yıl sonra hicri 860 yılında kendisi de vefat ettiler. Ayastuğ istasyonundan ilçe merkezi olan Kuşadası’na giden şasenin sol tarafındaki tarlalar içerisinde görülen bir kümbet harabesi önünde defnedilmiş olduğu anlatılmıştır. Âlimler arasında "Tefsiri Şeyh" unvanı ile şöhret bulan Şehâbeddin Ahmed Sivasî Hazretleri'nin "Uyûnü't-Tefasîr" adında iki cilt tefsiri ile "Risâletü'n-Necat min Şerri's-Sıfat" adında tasavvufla ilgili eseri çok kıymet­lidir. Feraiz ilminden "Siraciye"yi şerhetmiştir. Kabir taşındaki taşta "Leyletü'l-Ehad fi yevmi's-Sâni min şehr-i Rebîulevvel sene sittine ve seman mie (2 Rebiulevvel Pazar günü 860 yılında) yazılıdır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek eylesin.