Saruhanlı İsaoğlu (Manisalı) Hazretleri

Manisa

(d.? / ö.1558)

Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden ilim sahibi bir zat olup adı İlyas, do­ğum yeri Akhisar'dır. Bilinen ilimleri tahsilden sonra kâmil şeyhlerden babası Necmüddin İsa Hazretleri'nden tarikat alarak icazet almaya hak kazanmıştır. Sultan ü Selim adına yazdığı "Nuriye" adındaki eseri eserlerinin en kıymetlilerindendir. Bundan başka "Rumûz-ı Dilkûşa" ve cifr ilminin usulle­riyle tarih ve tasavvuftan bahseden 12 fasıl üzerine tertiplenmiş "Rumuzu'l-Künûz" ile "Tabiatnâme, Ferahnâme, Kıyafetnâme, Fusûl-ü Sâbia, Fusûl-i Aşere, Manzum Şerh-i Esmâü'l-Hüsnâ, Kavâidü't-Tashir, Ebvâb-ı Sitte, Kenzü'l-Esrâr" adlarında basılmamış eserleri de vardır. Eserlerinin çoğu gizli ilmilere aittir. Bunlardan başka, babasının menkıbelerini açıklayan ve 153 menkıbeyi içeren "Menâkıb-ı Şeyh Mecdüddin-i İsa" adında bir eseri daha bulunmaktadır. Diğer eserlerinden bazıları ile son eserinin bir nüshası Akhisar Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Garib ilimlerde, özellikle cifr, havas, vefk, astroloji şu­belerinde ihtisas sahibidir. 967 (m.1558) yılında memleketi olan Akhisar'da vefat ederek baba­sının yanında defnedildi. Esmaü'l-Hüsnâ şerhinin manzumesinden bir örnek:

Zihî kadir ki urdu kafa çün nun,

Felâhat dûrret-i beyzâ mine'n-Nûn

Bu yanı zahir oldu rûh-i âzam

Zihî ruh kim kamudan oldu ekrem

Bu zillin zillidir ervah ve ecsad

Çü saye sâyesidir ününü evlâd.