SANİ AHMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1873)

Mevleviyye tarikatı şeyhlerinden arif ve gizli ilimlere vakıf bir zat olup, Tokatlı'dır. Tahsilini memleketi olan Tokat'ta tamamladıktan sonra bir müddet Tokat Mevlihanesi'nde şeyhlik yaptıktan sonra Aydın Mevlevi Dergâhı’na nakletti. Bir iş için İstanbul'a geldi ve orada vefat ederek Yenikapı Mevlihanesi'nde defnedildi. Molla Camii'nin "Aruz" adlı eserini, "Cam-ı Muzaffer" adıyla Türkçe şerh edip Mısır'da bastırdı. Aynî Hasan Efendi'nin "Nizâmü'l-Cevâhir" adlı eserini de nazımlı olarak şerh etmiştir. Bu eserin metni de manzumdur. Farsça'yı ve hikmet ilmini Kethüdazâde Arif Efendi'den öğrenmiştir. Tezkire-i Fatîn'de arifane bir gazeli bulunmaktadır,

Yüce Allah sırrını takdis ve mübarek kılsın.