Şamlızâde Ahmed Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1670)

Gülşeniyye tarikatı şeyhlerinden âlim bir zat olup, Bursalıdır. Sırf tahsil ve ilimde ilerleme niyetiyle seyahat ederek Mısır'da yerleşmiş ve bu sırada Mahyîzâde Hasan Efendi aracılığı ile tarikat yoluna girmiştir. Bundan sonra Bursa’ya dönmüş, Ulu Cami yakınında Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi'nin yaptırdığı sıbyan mektebine muallim olmuştur. "Mutu kable en temûtû" hadis-i şerifinin delaleti olan 1085 (m.1670) yılında vefat edip adı geçen mektebin avlusuna defnedilmiştir. İbrahim Gülşeni Hazretleri’nin yüksek menkıbelerini anlatan bir eseri ile 28 şîva Üzerine tertip edilmiş "Gülşeniyye" sülük ve hallerini açıklayan Türkçe bir eseri ve "Rindî" mahlaslı ilâhîleri vardır. "Gülzâr-ı Arifan" adlı eserde, hazretin Ali Mest Sultan zaviyesinde gö­mülü bulunduğu bildirilmiştir ki, bunda bir hata vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.