Şâh-ı Velî Ayıntâbî Hazretleri

Gaziantep

(d.? / ö.1691)

Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden faziletli bir zattır. Hicri 1000 yılına ya­kın bir tarihte memleketinde vefat etti. "Gunyetü's-Sâlikîn" adında Arapça ve tafsilatlı "Vird-i Settâr" şerhi bulunmaktadır. Bu eserin bir nüshası, Üsküdar'da Seyyid Nasûhî Dergâhı Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. İkisi bir arada olmak üzere "el-Kevâkibü'l-Muzîe fi't-Tarîkati'l-Muhammediyye'' ve "Risâletü'l-Bedriyye fî Beyân-ı Tarikâti'l-Marziyye" adlı manzum eserleri vardır.

Bedriyye'nin giriş kısmı şöyledir:

Hüve'l-Evvel'ü dedim Elhamdülillah.

Hüve'z-Zâhir, zahir oldu âlem.

Hüve'l-Âhır'u yine eş-Şükr'u lillâh,

Hüve'l-Bâtınla olur beyt mübhem.

Kevâib isimli eserinin Önsözünde, 656 (m.1549) yılında Şeyh Yakup Efendi'ye intisap ettiği bildirilmektedir.

Yüce Allah sırrını takdis ve mübarek kılsın.