SAFRANBOLULU İSMAİL NECATİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1839 / ö.1921)

Anadolu'da bulunan Allah dostlarının ileri gelenlerindendir. Safranbolu ilçesinin Oğulveren köyünde doğdu. Ömeroğlu ailesine mensup Hacı Mehmed Efendi'nin oğludur. 1255 (m.1839) yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1338 (m. 1921) yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri, Süleymaniye Camii avlusun­dadır. İlk tahsilini memleketinde gördü. İstanbul'a gidip, değişik âlimlerden ya­rarlandı. Bayezid Medresesi müderrislerinden Ahıskalı İbrahim Efendi'den ders görüp, kendisinden icazet aldı. İlmî seviyeleri bir bir aşarak zahir ilimlerin doruğuna yükseldi. Bundan sonra tasavvufa merak salıp, araştırmalarına başladı. Devrin en büyük âlim ve mürşidi kabul edilen Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri ile tanışıp kendisine intisapta bulundu. Kısa zamanda çalışkanlığı ve ihlâsı ile dikkatleri üzerinde toplayan İs­mail Necati Efendi, manevî dereceleri bir bir aşarak Ahmed Ziyaeddin Hazretleri'nin ikinci halifesi oldu. 1911 yılında Ziyaeddin Efendi'nin vefatı üzerine, dergâhına postnişin oldu. Vefatına kadar bu dergâhta irşad görevini sürdürdü. Çok âlim ve fazıl olan İsmail Necati Efendi Hazretleri'ne Cumhuriyet dönemi ilk İstanbul müftülüğü verilmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.