SADIK MUHAMMED ERZİNCANİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1794)     

Nakşibendiyye şeyhlerinden mücahid bir zattır. Anadolu ve Rumeli eya­letlerinde çok kere seyahat ettiği ve hicri 1192 yılında Erzurum'da bulunduğu­nu ''Risâle-i Mergube" adlı eserinde yazmaktadır. Hicri 1209 (m.1794) yılında şeyhi bulunduğu Üsküdar Alacaminare Zaviyesi'nde vefat ederek orada defnedildi. Hepsi bir arada basılmış risaleleri vardır. Bunların isimleri aşağıya çıka­rılmıştır:

Risâle-i Merbube.

Risale-i Terbiyenâme

Risâle-i Ma'rifetü'n-Nefs.

Risâle-i Mahbub.

Risâle-i Hakikatü'l-Yakin.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.