Parsa Sabır Muhammed Dede Hazretleri

Çanakkale

(d.? / ö.1679)

Gelibolu Mevlevîhanesi’nin banisi, Mevleviyye tarikatı büyüklerinden, Gelibolulu Ağazâde Muhammed Dede Hazretleri'nin kardeşinin oğludur. Bir aralık Mevlevîlikten Mollalığa geçmişse de bir müddet sonra yine es­ki mesleği olan Mevleviyye tarikatına dönmüştür. Eserleri aşağıya çıkarılmıştır.

Tertip edilmiş bir Divan,

Tasavvurat Şerhi. Melek Ahmed Paşa adına yazılmıştır.

Gül ve Nevruz Tercümesi. Eserin metni Molla Celal'e aittir.

Parsa Sabır Muhammed Dede Hazretleri, hicri 1090 (m.1679) yılında Gelibolu'da vefat etmiş ve aynı yerde Mevlevi Dergâhı’nda defnolunmuştur. Gazelinden bir örnek aşağıdadır:

Bezm-i meyin safâları hep hâtırımdadır. 

Ol bezmin âşinâları hep hâtırımdadır.

Bir kafile ile Emrah idim, bir zaman henüz

Hengâme-i daraları hep hâtırındadır.

Mest-i Sedâ-yı bülbül-i bağ-ı elest idim,

Ol bülbülün nevaları hep hâtırımdadır.

Hicri 1147 (m.1734) yılında İstanbul'da vefat ederek Edirnekapı dışında­ki Emir Buhari avlusuna gömülen oğlu Abdülbaki Efendi Hazretleri de faziletli bir zat olup, Kaşânî'nin "Bedâyi"ine haşiyesi ve bazı risaleleri vardır.

Yüce Allah sırlarını mukaddes ve mübarek eylesin.