Osman Nakşibendî Efendi Hazretleri

Eskişehir

(d.? / ö.1785)

Nakşibendiye şeyhlerinden âlim bir zat olup, Mudurnu'da dünyaya gel­miştir. 1200 hicret yılında Eskişehir'de vefat ettiği görülmektedir. Osman Efendi Hazretleri, Bursa'daki Ulu Camii Kütüphanesi'nin kuru­cusu olup, hicri 1211 yılında vefat ederek yaptırmış olduğu Telli Tekke'de def­nedilmiş bulunan Münzevi Abdullah Efendi Hazretleri'nden tarikat terbiyesi görmüştür.

Eserleri:

Kavâidü't-Tefsir,

Meslekü's-Sâlikîn,

Risâle-i Nakşibendiyye.

Eserlerinin tamamı basılmamıştır. Bursa Ulucami Kütüphanesi'nde bulu­nan eserlerin bir kısmı bu zat tarafından hediye edilmiştir.

Yüce Allah sırlarını mübarek ve mukaddes kılsın.