NAZMİ MUHAMMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1700)

Abdülehad Nuri Efendi Hazretleri'nin halifelerinden olup babası Trab­zonlu ise de kendisi İstanbul'da doğmuştur. 1112 (m.1700) yılında vefat etmiştir. Şehremini yakınında bulunan Ya­vaşça Mehmed Ağa Zaviyesi'nde defnedilmiştir. Halvetiyye tarikatı büyüklerinden Yusuf Mahdum, Muhammed Râkiyye, Şehkubt Şirvanî, Abdülmecid Şirvânî, Şemseddin Sivâsî, Abdülmecid Sivasî, Abdülehad Nuri gibi yedi muhterem zatlarla, bunların halifelerinin hal tercü­melerini içeren ve ilave olarak da sülük hallerine dair bazı maddeleri muhtevi "Hediyyetü'l-İhvan" ile Mesnevi Şerif’in birinci defterini nazımlı olarak yaptı­ğı tercümesi, tertip edilmiş divanı, yine nazımlı olarak "Mi'yanru’t-Tarikat", "Etvâr-ı Seb'a" adlarındaki eserleri henüz basılmamıştır. Nazmi Muhammed Efendi Hazretleri'nin eseri olarak takdim edilen "Hediyyetü'l-İhvan" adlı kitabı, maalesef tarafgir bir ifade ile yazılmış, Niyaz-i Mısri Hazretleri'nden bahsederken, küçültücü kelimeler kullanılmıştır. Bu ise ilim ve irfan adına üzücüdür. Divanından küçük bir örnek aşağıdadır:

Bir bak gider cezbe ile Kâbe-i vasla.

Meczûb-ı İlahî, himem-i rehberi neyler.

Yüce Allah sırrını mukaddes eylesin.