Müstakim Mustafa Niyazi Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1749)

Nakşibendiyye şeyhlerinin âlimlerinden bir zat olup, Konya Ereğlisi'nde dünyaya gelmiştir. İrşad hizmetini de burada verdiği anlaşılmaktadır. Eserleri:

Sohbetü'l-Gaye

Sülûk-i Kavim ve's-Sıratı'l-Müstakîm.

Tasavvuf konularını içeren eserleri, Konya Umumî Kütüphanesi'nde mevcuttur. Hicri 1173 yılında yazdığı "Mûcibü'l-İkan" risalesi de Yahya Efen­di Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.