MUSTAFA ENVER EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1872)

Şa'baniyye tarikatı şeyhlerinden Reşid Ahmed Efendi Hazretleri'nin hali­fesi iken, sonradan Kuşadalı İbrahim Efendi Hazretleri'nin irşad makamına ge­çen, "Hamamî" şöhretiyle tanınmış Bosnalı el-Hac Muhammed Tevfik Efendi Hazretleri'ne nisbetini yenilemiş ve adı geçen zatın vefatından sonra irşad gö­revine başlamıştır. Âlim ve şair bir zat olup, Üsküdar'da, İnadiye civarında, Nalçacı dergâhı şeyhi idi. Hicri 1289 yılında vefat ederek adı geçen dergâhta defnolundu. Hamamî Efendi de bu dergâhta medfundur. Üçü bir yerde olarak basılan: “Tercüme-i Usulü Aşere”, “Tercüme-i Kelimât-ı Kümmel-i Bin Ziyad”, “Tercüme-i Babü'ş-Şüyuh min Fütûhâti'l-Mekkiyye” risaleleri ile basıl­mamış bulunan "İlahiyat Mecmuası" eserleri arasında yer alır. Arifane deyişinden bir örnek aşağıdadır:

Bayezid'in cezbesinde "Celle Şani" remzini,

Zat-ı Ahmed'den tecellî "Men Reânî" remzini,

"İz Rameyte" nass-ı pâkinde meânî remzini,

Rü'yet-i dîdarı Hakk'tan "Len Terânî" remzini,

Cism-ü zarım aşkla tur olmayınca bilmedim.

Sa'y'ü gayret eyleyüp anla şeriat sırrını,

Bab-ı Hayder'den dühûl et, bil inâbet sırrını,

Ârif-i remz-i fena ol, gör tarikat sırrını,

Kisve-i Âl-i Aba enveri hakikat sırrını,

Vuslat-ı mürşidle mesrur olmayınca bilmedim.