Muhyiddin İskilibî Hazretleri

Çorum

(d.?/ö.1514)

Büyük velilerdendir. Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin babasıdır. Adı Şeyh Yavsî Mustafa Muhyiddin-i İskilibî'dir. Doğum tarihi ve yeri bilinme­mektedir. 920 (m.1514) yılında İskilip'te vefat etti. Kabri halen ziyaret ye­ridir. Muhyiddin İskilibî Hazretleri âlim ve veli bir zat olup, Molla Ali Kuşçu ve Molla Ali Tûsî'den ilim öğrendi. Şeyh Muslihiddin Efendi Hazretleri'nin derslerine devam etti. Şeyh İbrahim Kayseri Hazretleri'nin sohbetlerinde bu­lundu. Tasavvufta hilafet alıp ömrünü insanların irşadına hizmetle geçirdi. Muhyiddin İskilibi Hazretleri, hacca giderken, Amasya'da Şehzade Bayezid ile görüştü. Bu görüşmede ona: "Hac dönüşünde sizi padişahlık tahtına oturmuş buluruz" dedi ve öyle de oldu. Muhyiddin İskilibî Hazretleri'nin İstanbul'da bulunduğu anlaşılmaktadır. Sultan Bayezid Han, onun için İstanbul'un en güzel yerinde çok güzel bir dergâh yaptırdı ve nice bina ve malı bu dergâha vakfeyledi. Onunla sohbet et­mekten çok hoşlandığından, zaman zaman saraya davet eder, güzel ahlakından ve tatlı sözlerinden çok faydalanırdı. Muhyiddin İskilibî Hazretleri'nin en güzel meziyeti ve fazileti, on üçün­cü Osmanlı Şeyhülislamı Ebussuud Efendi gibi, insanlara ve cinnîlere fetva veren bir oğul yetiştirmiş olmasıdır. İlmî seviyesi çok üstün, kerametleri zahir bir zat idi. Niceleri himmetin­den yararlanıp derecelere yükselmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.