Muhammed Reşid Hazretleri

Van

(d.? / ö.?)

Büyük âlim ve velilerdendir. Seyyittir. Babası, Seyyid Fehim-i Arvasî Hazretleri'dir. On dokuzuncu asrın sonlarında Gavaş'ta vefat etti. Bütün ilimleri babasından gayet güzel bir şekilde öğrendi. Tasavvufta babasının soh­betlerinde kemal derecesine ulaştı. Ancak Mutavvel kitabını, Şemdinli tarafın­da bulunan büyük âlim Molla Abdürrahim adında bir zattan okumak istiyordu. Bunun için babasından izin istediyse de Seyyid Fehim Hazretleri, bu izni gö­nülsüz verdi. Molla Abdürrahim, Muhammed Reşid Efendi'nin büyük bir âlim oldu­ğunu görüp, kendisine öğretecek bir şeyi bulunmadığını anlayınca, kendisine ders vermekten vazgeçip, ilminden faydalanmak için bir müddet Reşid Efendi'nin misafiri olarak kalmasını istedi, o da isteği kabul etti. Bu sırada Muhammed Reşid Efendi hastalandı. O köyden Nehri köyüne gönderdiler. Nehri köyünden onu Seyyid Ubeydullah Arvasî Van'a, oradan da halası Cevahir Hanım onu Gevaş'ın Tığnîz köyüne götürdü ve orada vefat etti. Hacı Zîve adındaki kabristana defnedildi. Cenazesinde gaybdan pek çok kuş toplandı. Babası Seyyid Fehim Hazretleri onun hastalandığını işitince, Arvas'a ge­tirmeleri için birkaç kişi gönderdi. Ancak vardıklarında o vefat etmişti. Cübbesini ve diğer elbiselerini bir bohçaya sarıp Arvas'a getirdiler. Seyyid Fehim Hazretleri bohçayı alınca Yüce Allah'a hamdü senalarda bulundu ve bohçayı getirenlere teslim etti. Muhammed Reşid Hazretleri'nin Muhammed Bakır adında bir oğlu Aişe Hanım adında bir de kızı olmuştur.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.