MUHAMMED MURAD NAKŞİBENDÎ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1847)

Âlim ve ariflerden bir zat olup İstanbulludur. İstanbul-Çarşamba'da bu­lunan Murad Molla Dergâhı’nda irşad hizmetleri ve Mesnevî Şerif dersi ver­mekle meşgul olmuştur. Hazret, bu dergâhın yakınında bir "Dârü'l-Mesnevî" yapımına katkıda bulunmuştur. Eserlerinden "Hülâsam'ş-Şürûh" adındaki altı ciltlik Mesnevî şerhi ile'"Şerh'ü Tuhfe-i Şâhidîn el-Müsemmâ bi müzihi'l-Hafâ" "Risaletü’s-Sakalayen", "Muînü'l-Vâizîn" adlı eserlerinin tamamı basılmamıştır. "Ma hazar" adındaki muhtasar "Pend-i Attar Şerhi" ile Divan'ı basılmış­tır. 1264 (m.1847) yılında vefat eden Muhammed Murad Nakşibendî Hazretleri'nin kabri Dâru'l-Mesnevî'de bulunmaktadır. Naatından örnek bir beyit aşağıdadır:

Murad-ı derdmendin cümle ahvali sana malûm .

Anı takrir ve tahrire ne hacet yâ Rasulellah.

Mehmed Murad Nakşibendî Hazretleri'nin, meşhur şair Şevket Buharî'nin: "Ez besk-i rihat cünun ber serem hevâ" satırı ile başlayan kasidesini şerhetmiştir. Eserlerinin tamamı Dârul Mesnevî Kütüphanesi'nde bulunmakta­dır.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.