Müezzinzâde Mehmet Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1619)

Kadiri tarikatının Eşrefiyye kolu şeyhlerinden İznikli Şeyh Ahmed Hamdi Efendi’nin halifelerinden fazilet sahibi arif bir zat olup Bursalıdır. Bir müddet Emir Sultan Camii'nde hatiplik yaparak Hicri 1029 yılında vefat etti. Hamza Bey kabristanında defnedildi. Tasavvufa dair "Zâdü'l-Kavafi’l-Fî Tayyi'l-Merâhil", "Risâle-i Kürdiyye", "Tâbirnâme-i Enfüsî", "Esma-i Sülük" gibi Türkçe eserleri olduğu gibi "İhyâü'l-Ulûm", “Şifâ-i Şerif”, "Minhacü'l-Âbidîn’i kısaltmıştır. Eserleri­nin hiçbirisi basılmamıştır.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.