MUDANYALIZADE MUHAMMED RUŞEN TEVFİKÎ EFENDİ

İstanbul

(d.? / ö.1891)

Mudanyalızâde Büyük Ruşen Efendi Hazretleri'nin torunu olup, İstan­bul'da Celvetiyye şeyhliği makamında ve "Meclis-i Meşâyih Başkanlığı"nda hizmette bulunmuştur. 1309 (m.1891) yılında İstanbul'da vefat etmiş, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ne defnolunmuştur. M. Ruşer Tevfikî Efendi Hazretleri ilim ve irfan sahibi bir zat idi. Musiki ilminde de tam bilgi sahibi olduğundan pek çok ilahî bestelemiştir. Eserlerinden tespit edilenler şunlardır:

Fezâil-i Ramazan,

Fezâil-i Muharrem,

Meclis (Bu eseri, kırk konuyu içeren vaazlarının tomarıdır.)

Sülûkü Celvetiyye (Bu eserin içeriği "Vâkıât-ı Hüdâ"dan derlenmiştir.)

İlâhiyyat Mecmuası. Eserlerinin tamamı basılmamıştır. Aşk redifine bir gazeli aşağıdadır:

Şehr-i dilde etmeye uşşâkına divan-ı aşk.

Kurdu iklîm-i vücutta tahtını suîtan-ı aşk.

Cem edüp âşıktan sahrây-ı aşka sû be sû.

Her birine etmeye bin naz ile ferman-ı aşk.

Çün oturmuş taht-ı istiğnasına ol pâdişâh,

Geh nigehde olmada üftâdegân sûzan-ı aşk.

Elleri bağlı huzurunda durur bîçâreler,

Muntazırdır her biri, ister ki bir ihsan-ı aşk.

Neylesin dünya ve mafihayı âşık neylesin

Daima maksudu anın vuslat-ı cânan-ı aşk.

Vasf olunmaz hâlet-i aşkın demi bir vechile,

Zahiren giryan ve sûzan manevî handan-ı aşk.

Şem'i Hak'da mahvede gör kendini pervane veş,

İtme Rûşenî bülbül-i şeydâ gibi efgan-ı aşk.

Babası Abdurrahman Nesib Efendi de marifet sahibi bir zat olup, "Seyyid" mahlaslı divançesi ile "Sülûk-ü Celvetiyye"ye dair risalesi vardır.

Yüce Allah sırlarını takdis ve mübarek kılsın.