Kuddusi Ahmed Efendi Hazretleri

Niğde

(d.? / ö.1848)

Kadiriyye tarikatı ileri gelenlerinden bir zat olup, Maraşizâde olarak ta­nınmıştır. Âşık ve mücahit bir zat olup, basılmış divanı olduğu gibi, yine ba­sılmış bir "Vasiyetname”si ile "Muhtasar Tıbb-ı Nebevi" ve '"Pendname" adla­rında basılmamış eseri de vardır. 1265 (m.1848) yılında vefat etmiştir. Kabri Niğde-Bor kasabasındadır. Âşıkane şiirlerinden küçük bir örnek aşağıdadır:

Mâsivaya meyleden âşık Hûda'dan dur olur

Defter-i Uşşakta anın ismi nâmazlûm olur.

Hicri 1044 yılında Hüseyin Vaiz'in "Mevâhib-i Ledünniyye"sini tercüme eden Şeyh Ömer Adulî Efendi Hazretleri de Niğde'den yetişen âlim şeyhler­dendir. Bu tercümenin bir nüshası Üsküdar-Selimiye Kütüphanesi'nde bulun­maktadır.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.