Karakaşzâde Ömer Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1637)

Celvetiyye şeyhlerinden âlim bir zattır. Edebiyatta da önemli bir yere sa­hip olup Bursalı'dır. Hicrî 1047 yılında Edirne'de vefat etmiştir. Eserleri, tasavvuf ve ahlaktan bahseden ve eski Osmanlı kitabeti üzerine yazılan eserlerden sayılan, fakat biraz müteassıpça ve aşırı görüşlerle yazılan "Nûru'l-Hüdâ li men İhtedâ" ile "Şerh-i Risâle-i Hâce Cihan" ve "Müretteb Divan"dır. Nûru'l-Hüdâ adlı eserinden, Nakşibendiyye tarikatına da hizmetinin bu­lunduğu anlaşılmaktadır.

İlahîlerinden bir beyt aşağıdadır:

Hemin yokluk dürür varlık azizim.

Bu kavli tuttu şeyhim de dedem de.

"Mir'âtü'l-Uşşak ve'n-Nûru'l-Ahdak" adında, dört bab ve biri sonuç üze­rine tertip edilmiş bir eseri daha vardır. Bu eserin bir nüshası Hamidiye Kütüp­hanesi'nde bulunmaktadır. Sultan I. Ahmed devri Kazaskerlerinden ve Hâşiyeci Sinan Efendi torunlarından Hacı Mustafa adında bir zat da, Zekeriyya b. Muhammed el-Gaznevî'nin "Müfîdü'l-Ulûm ve Mübâdü'l-Hümûm" adlı eserini "Nûrü'l-Hüdâ adıyla tercüme etmiştir ki, bu eserin bir nüshası Hamidiye kütüphanesinde bu­lunmaktadır.

Yüce Allah sırlarını mukaddes ve mübarek eylesin.