Kadızâde Küçük Muhammed Âlemi Efendi Hazretleri

Amasya

(h.1045 / m.1635)

Fazilet sahibi bir zat olup Amasya'lıdır. Zileli Abdurrahman Efendi'nin talebesi ve Şeyh Abdülmecid Sivasî Hazretleri'nin halifesidir. Amasya'da, Sultan II. Beyazıt Camii'nde, kürsü şeyhi idi. 1045 (m. 1635) yılında memle­ketinde vefat ederek Pir İlyas Halveti Hazretleri'nin yanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

Kitâbü'l-Makbul fi Halîl-Huyûl.

Bu eser Türkçe ve üç bab üzere tertip edilmiş. Sultan II. Osman'a takdim edilmiştir. Mesmûatü'n-Nakayih ve Mecmuatü'n-Nasayih. Bu eserin bir nüshası, Eyüp'te Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ndedir.

Nüsahu'l-Hukkâm Sebebü'n-Nizam. Bu eserin bir nüshası, Eyüp'te Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ndedir.

Nuru'l-Ashab ve Kahrü's-Sibab.

Risâletün fi't-Ta'lim ve't-Teallüm.

Risâle-i Regaibiyye.

El-Hukûkü'l-İlâhiyye.

Bu eserlerden yalnız bir numarada kayıtlı olanı basılmıştır.