İZNİK'Lİ VAHİZADE MUHAMMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1696)

Arif ve fazilet sahibi bir zat olup, künyesi Ebu Abdullah Muhammed b.Ahmed             el-İznikî'dir. İlim tahsilini memleketi olan İznik'te bitirerek İstanbul'a geldi ve zahir ve bâtın ilimlerini burada tamamladı. İznikli Ali Çelebi Hazretleri'nin akrabasıdır. Ömrünün son günlerine doğru Üsküdar'da, Atiki Valide Sultan Camii şerifine vaiz oldu. "Mülâkât-ı Mevt" terkibinin delaleti olan 1108 (m.1696) yılında vefat edip Atike Valide Sultan Camii'nin mihrabının önüne def­nedildi. Nureddinzâde Hazretleri'nin en mümtaz halifesidir. Eserleri basılmamış olup en meşhuru, nahiv ilminden "Muğnillebib"e yazdığı iyi bir inceleme ürü­nü olan şerhidir. Geniş açıklamaları havi olan bu şerhte Arap âlimlerinden bol bol nakiller yapmıştır. Diğer eserleri:

Şerh'ü Meşarik-i Şerik.

Şerh'ü Ebyat-ı Miftâhu'l-Ulûm,

İşârâtü'l-Hâize li Şerh-i Halli'r-Râmize Mine'l-Arûz,

Hilmi mahlası ile yazdığı ilâhîlerine dair Divan,

Bahrü'l-Kemal (Manzum bir eserdir.)

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.