İzmirli Osman Nuri Efendi Hazretleri

İzmir

(d.? / ö.?)

On dokuzuncu asırda İzmir ilinde yetişen velilerdendir. İzmir'de doğmuş ve yine İzmir'de vefat etmiştir. İzmir ve Manisa'da ilim tahsiline devam eden ve bu sırada hafızlığını da tamamlayan Osman Nuri Efendi İstanbul'a gelerek burada da tahsiline devam etti. Zamanında okunan ilimlerden başka kıraat ilimlerinden olan aşere takrib ve tayyibe'den de icazet alarak İzmir'e döndü. Çorakkapı Camii'nde imamlığa başladı. Ehliyetle ve yanık sesi ile okuduğu Kur'an-ı Kerim ile dinleyenleri hayran ederdi. Bu sırada Mevlana Halid Bağdadî Hazretleri'nin halifelerinden Abdülfettah-ı Akrî Hazretleri'nin sohbetleri ile şereflendi. Bu sırada Medine'de, Ahmed Said Farukî adında bir zatın bulunduğunu öğrenince bu zata karşı aşırı ilgi duymaya başladı. Dünya ve dünyalık hiçbir şeyden zevk almamaya başladı. 1277 (m.1861) yılında Mekke'ye doğru yola çıktı. Haccettikten sonra Medine'de Ahmed Said Farukî Hazretleri'nin sohbet­leri ile şereflendi. Altı ay hiçbir yere ayrılmadan yanında kaldı. Bu zatın vefa­tından sonra Mekke'de bulunan oğlu Abdürreşid Sahib Hazretleri'nin yanına gitti. Uzun yıllar bu zatın yanında kaldı. Birçok tarikat kolunda yetiştiğinden bu zattan hilafet aldı. Yıllarca Mekke'de mücavir kalarak taliplere ilim ve irfan öğretti. Eğinli Hacı Hafız Mehmed Hulusi Efendi, İzmirli Hacı Ahmed ve Hacı Edhem Efendiler, Yusuf Dağıstanî Efendi, Şirvanlı Haşim Efendi yetiştirdiği halifelerindendirler.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.