İsmail Hakkı Toprak (İhramcızâde) Hazretleri

Sivas

(d.1880 / ö.1973)

İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, 1296 (m.1880) yılında Sivas'ta doğdu. Ataları, Kâbe örtüsünün değişimi ve bakımı ile meşgul olduğundan "Ehramcılar" diye anılır. Babası Hüseyin Hüsnü, Sivas'ın kolağasıdır. Annesi Ayşe Ha­nım, Medineli'dir. Nesebi Hazreti Hüseyin'e dayanır. Annesi ile babası evlen­dikten sonra uzun süre çocukları olmamış, daha sonra, İsmail Hakkı dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini ve Rüştiyeyi tamamladıktan sonra, Sivas Şifaiyye Medresesi'ne kaydoldu ve devrin geçerli ilimlerini orada tahsil etti. Daha sonra Ordu, Koyulhisar ve Suşehri arasında posta memurluğu yaptı. Bundan dolayı kendisine "Emanetçi Baba" denirdi. Daha sonra muhtelif me­muriyetlerde bulundu ve emekli oldu. Annesi Ayşe Hanım'ın ifadesine göre İsmail Hakkı Toprak, altı yaşında ibadete başlamış, çocukluğunda ve yetişkinlik döneminde sıkı bir terbiyeden geçirilmiştir. Annesi ona sık sık: "Oğlum, sana abdestsiz süt vermedim. Sen de abdestsiz su içme" diye tembihte bulunurmuş. Rüştiyede okurken, o zamanlar Sivas'ta oturmakta olan Arap Şeyh ve Mor Ali Baba adlarında iki halvetiyye şeyhine on iki yıl hizmet etmiş, sonunda Arap Şeyh, ona izin vererek daha da ilerlemesi için başka şeyhlere gitme imkânı sağlamıştır. O da Tokat'ta bulunan ve annesinin de şeyhi olan Mustafa Hâki Efendi'ye intisap etmiştir. O vefat edince Sivas'ta bulunan Mustafa Tâkî Doğruyol'a bağlanmış, onun vefatından sonra 1925 yılında fiilen irşad postuna oturmuştur. Bundan sonra çevresini millî sınırları aşan bir bağlılık dalgası sar­mış ve bu miktar yüz binleri aşmıştır, Şeyhlik görevi tam kırk sekiz yıl kadar sürmüştür. Onun, Çorumlu Pir Mustafa Şirvanî Hazretleri'nin icazetli Hacı Ahmed Niksarî Hazretleri'nden de icazeti olduğu bildirilmektedir. İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, 1973 yılında vefat etmiş, geriye doksan sekiz halife bırakmıştır. Kendisinden sonra irşad makamını Osman Hulusi Ateş Efendi Hazretleri'ne bırakmıştır. İcazet aldığında, başına sarık sarmaya başlayan İsmail Hakkı Toprak'a, bir gün babası: "Oğlum İsmail! Sen sarık ol" diye telkinde bulununca, işin özünü kavrar ve bir daha sarık sarmaz. İsmail Hakkı Toprak Hazretleri: "Eğri ayağa göre eğri ayakkabı yaparız" demesine rağmen otuz sekiz günlük bir hapis hayatı yaşamıştır. Ehl-i Beyt'e âşık idi. Onlara saygı gösterirdi. Sünnete son derece bağlıy­dı. Sevenlerinin anlattıklarına göre devlete karşı değil, kötü yönetime karşıydı. Devleti savunur, rejimin ıslahı için dua ederdi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.