Hüsameddin Bursavî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1632)

Saf kalpli bir zat olup, zahir bilgilerini Ahizâde Abdülhalim Efendi'den almıştır. Hakkında yazılı bilgi fazla değildir. Semerkandiyye tarikatını da Şeyh Muhammed Efendi'den almıştır. Semerkandiyye tarikatının kurucusu (piri) olan ve 862 (m.1457) yılında vefat eden Alâeddin Ali Semerkandî Hazretleri seyyid olup, İçel'in Gülnar ilçesine bağlı Zinet köyünde defnedilmiştir. Çekirgeleri kovmak için sığırcık kuşlarını toplayan bir su gezdirdiği, kendisine bağlı olan şeyhler tarafından rivayet edilen Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri ise, Ankara civarında, Yabanabad (Çamlıdere) de defnedilmiştir. Hüsameddin Bursavî Hazretleri, 1042 (m.1632) yılında vefat etmiştir. Kabri, Bursa'da, Keşişdağı (Uludağ) eteğinde, adıyla söylenen dergâhta bulunmaktadır. Eserleri:

Menâkıb-ı Hazret-i Üftâde, Divân’ı İlahiyat, Şerh-i Hadîs-i Erbain, Menakıb-ı Şeyh Ali Semerkandi, Mir'âtü'l-Kâinat, Düreru'l-Ehâdîs, Müntahap Tervîhu'l-ervah. Müntehâ-i Nüzhetü't-Tasavvuf, Fezâilü'l-Cihad, Menakıb-ı Baba Sultan.

Birbirinden değerli daha birçok eseri telif ederek irfan âlemine hediye etmiştir.