HİMMET EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1683)

Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden büyük bir zat olup, aslen Boluludur. Daha sonra Halvetiyye tarikatından da nasip almıştır. Aşk ve irfanına “Divançe”leriyle, "Manzûme-i Mevâciye" ve "Tarîkatnâme"leri şahittir. Vefatı "Rahmet be Himmet" terkibi ile bağlılarından Sıdkı Emetüllah Hatun'un: "Bu gün Himmet Efendi Adn-i kıldı kendüye me'vâ" terkibinin de­laleti olan 1095 (m.1683) tarihine tesadüf etmektedir. Kabri, Üsküdar-Divitçiler'de, Bezcizâde Muhammed Muhyîddin Efendi Dergâhı’ndadır. İlahîsinden bir örnek aşağıdadır:

Sivadan kalbini pak et, gönül mir'at-ı Rahman'dır.

Safadan sineni çak et, gönül mir'at-ı Rahman'dır.

Bu âlem nüsha-i suğra, nedir bil nüsha-i kübrâ?

Çekilmiş tuğrâ-i ğarrâ, nedir bil nüsha-i kübrâ.

Sürersen mâsivallâh'ı, bulursun Hakk-ı billahi.

Talep kıl vech-i lillâhi, gönül mır'at-ı Rahman'dır.

Gel ey Himmet şikâr eyle, gönülden özge kâr eyle.

Bu sırrı aşikâr eyle, gönülden özge kâr eyle.

Bayramiyye tarikatını, Bolulu Ahmed Efendi Hazretleri'nden, Halvetiyye tarikatının Şa'baniyye kolunu Bezcizâde Muhammed Muhyiddin Efendi Hazretleri'nden almıştır.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.