HAŞİMÎ EMİR OSMAN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1513 / ö.1594)

Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. 919 (m.1513) yılında Sivas'ta doğdu. 1003 (m.1594) yılında İstanbul'da vefat etti. Kasımpaşa semtinde bulunan dergâhının bahçesine defnedildi. İlim tahsil etmek için küçük yaşta İstanbul'a geldi. Fatih Sahn-ı Seman Medreseleri'nde tahsilini tamamladı. Bir gece rüyasında Hazreti Ali'yi gördü, İmam-ı Ali: "Oğlum! Umman erlerini görmek istersen, Vize'ye git. Orada bulursun" buyurdu. Emir Osman Efendi, uyanır uyanmaz hemen yol hazırlıklarına başladı ve Kırklareli ilinin Vize ilçesine hareket etti. Güneşin doğumu sırasında Vi­ze'ye vardığında, güneşin doğduğu taraftaki kırmızılığı seyreden birisini gördü. Bu zat, Emir Osman Efendi'ye: "Ey Emir! Eğer Ali'yi istersen işte Ali benim. Fakat şimdi süvari deği­lim'' buyurdu. Bunun üzerine Emir Osman Efendi rüyasını hatırlayarak: "Fakat efendim, rüyada gördüğüm zaman onun Zülfikârı vardı" deyince, o zat belindeki kemere bağlı bulunan tespihini çekmesi ile tesbih Allahü Teala'nın izniyle Zülfikar şeklini aldı. "İşte evladım, bizim Zülfikârımız budur" dedi. O sırada Emir Osman dü­şüp bayıldı. Kendine geldikten sonra, o mübarek zatın hizmetine girdi. Bu zat, Şeyh Alâeddin Ali Efendi Hazretleri idi. Haşimî Emir Osman Efendi, Şeyh Alâeddin Ali Efendi Hazretleri'nin dergâhında uzun bir süre kalarak tasavvuf dersleri aldı. Bu sırada Şeyh Gazan­fer Efendi Hazretleri'nin kızı ile evlendi. Şeyh Ali Alâeddin Efendi vefat edin­ce Gazanfer Efendi onun yerine geçti. Gazanfer Efendi'nin vefatından sonra Emir Efendi Vize'den ayrılıp İstanbul'a geldi. Nureddinzâde Dergâhında misa­fir kaldı. Bu dergâhta Rasulüllah Efendimiz'i rüyasında gördü. Peygamber Efendimiz mübarek ellerinde bulunan yeşil renkli üç yapraklı taze ayvayı, Nureddinzâde'ye verilmek üzere kendisine verdi. Sabah olunca Nureddinzâde Hazretleri: "Ey Emir! Sen hiç rüya görmez misin? Zira tabir için bize müracaat et­miyorsun" dedi. Emir Efendi, rüyasında Nureddinzâde için verilen üç yapraklı ayvayı hırkasının altından çıkarıp: "Efendim! İşte fakirinizin rüyası" diyerek ayvayı takdim etti. Bunun üze­rine Nureddinzâde: "Ey Emir! Artık senin bize ihtiyacın kalmadı. İki aslan bir postta olmaz. Var artık kendi postuna sahip ol" diyerek icazet verdi. Emir Osman Efendi, bu emre uyarak, Kasımpaşa'daki dergâhını inşa ettirdi. Burada taliplerine feyiz saçtı. Emir Osman Efendi Hazretleri'nin manzum bir "Tarîkatnâme"si vardır. Şiirlerinde Haşimî mahlasını kullanmıştır. Ayrıca bir de küçük Divan'ı vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın